Organizacija
Custom-made rešenja, po meri kompanije

Overview

Ljudi su suština svake kompanije i oni je čine jedinstvenom. Velike organizacione promene su uvek izazovne, pa kompanije moraju efikasno da reaguju na nove tržišne uslove i poslovne modele. To zahteva primenu različitih strategija, veština i pristupa promenama. 

Saradnja sa Egzakta Advisory ekspertima u oblasti organizacije pomaže klijentima da steknu bolji uvid u funkcionisanje kompanije i da kreiraju planove promena koji donose bolje rezultate. Ključ uspeha je partnerski odnos i posvećenost potrebama svakog klijenta. Zato smo tu da kombinujemo svoju ekspertizu sa dubokim razumevanjem vašeg poslovanja i kreiramo rešenja po meri.

Vaš partner u procesu ključnih promena

Svaka kompanija teži da ima efikasne procese, rukovodstvo i radnu snagu. Naš zadatak je da ih uravnotežimo uzimajući u obzir kompleksno okruženje, performanse, produktivnost, kvalitet i fokus. Prava rešenja ne vide se samo kao ona koja donose trenutne rezultate, već i trajne koristi za organizaciju. Organizacione promene morau biti pažljivo planirane, uz sagledavanje kako strateških tako i operativnih ciljeva kompanije. Postavljanje prave organizacije je uvek veliki izazov tim pre što svaka promena u okviru kompanije može doneti koliko koristi toliko i štete. Postaviti prave ljude na pravo mesto uz jasno definisane odgovornosti i omogućavanje efikasnog sprovođenja poslovnih procesa je imperativ. 

Za agilno odlučivanje i efikasnost celokupne organizacije, ključne tačke su:

 • 1.

  Strategija

 • 2.

  Organizaciona struktura

 • 3.

  Procesi

 • 4.

  Tehnologije

Strategija

Strategija kompanije mora biti utemeljena u organizaciji. Kako bi kompanija postigla uspeh ona definiše strategiju tj. put kojim će stići do tog uspeha. Potrebno je definisati:

 • Zajedničku svrhu i viziju
 • Put kojim kompanija želi da postigne definisanu svrhu i viziju

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura je struktura upravljanja koja definiše kako su podeljene odgovornosti za pojedine funkicje poslovanja. Kroz definisanje ove strukture kompanija definiše odgovornosti i upravljačke linije u okviru kompanije. Potrebno je definisati:

 • Jasnu strukturu
 • Jasne odgovornosti
 • Aktivno partnerstvo između zaposlenih i rukovodstva

Procesi

Procesi definišu kako unutar funkcionalni tako i međufunkcionalni način rada u okviru kompanije. Definisani su rolama i aktivnostima kao i mestima odlučivanja za sve poslovne tokove u okviru kompanije. Da bi kompanija postala agilna u pogledu svojih procesa potrebni su:

 • Standardizovani načini rada
 • Dobar protok informacija
 • Kontinuirano unapređenje procesa

Tehnologije

Proizvodi i usluge moraju biti na nivou konkurencije i zadovoljiti promenljive zahteve kupaca. Stoga, potrebno je da oni budu digitalizovani ili digitalno osposobljeni, što će zahtevati razvoj arhitekture, sistema, alata i prilagođavanje novim tehnologijama.

Trendovi

Naši eksperti

Kroz partnerski pristup, zajedno sa menadžmentom, kreiramo uslove za angažovanije, produktivnije i humanije poslovanje u budućnosti. Verujemo da svaka organizacija poseduje neiskorišćeni potencijal koji možemo da otkrijemo i oslobodimo zajedničkim radom.

EGZAKTA ADVISORY 2023 © All rights reserved