Overview

Ljudi su suština svake kompanije i oni je čine jedinstvenom. Velike organizacione promene su uvek izazovne, pa kompanije moraju efikasno da reaguju na nove tržišne uslove i poslovne modele. To zahteva primenu različitih strategija, veština i pristupa promenama.

Saradnja sa Egzakta Advisory ekspertima u oblasti organizacije pomaže klijentima da steknu bolji uvid u funkcionisanje kompanije i da kreiraju planove promena koji donose bolje rezultate. Ključ uspeha je partnerski odnos i posvećenost potrebama svakog klijenta. Zato smo tu da kombinujemo svoju ekspertizu sa dubokim razumevanjem vašeg poslovanja i kreiramo rešenja po meri.

Vaš partner u procesu ključnih promena

Svaka kompanija teži da ima efikasne procese, rukovodstvo i radnu snagu. Naš zadatak je da ih uravnotežimo uzimajući u obzir kompleksno okruženje, performanse, produktivnost, kvalitet i fokus. Prava rešenja ne vide se samo kao ona koja donose trenutne rezultate, već i trajne koristi za organizaciju. Organizacione promene morau biti pažljivo planirane, uz sagledavanje kako strateških tako i operativnih ciljeva kompanije. Postavljanje prave organizacije je uvek veliki izazov tim pre što svaka promena u okviru kompanije može doneti koliko koristi toliko i štete. Postaviti prave ljude na pravo mesto uz jasno definisane odgovornosti i omogućavanje efikasnog sprovođenja poslovnih procesa je imperativ.

Za agilno odlučivanje i efikasnost celokupne organizacije, ključne tačke su:

1.

Strategija

2.

Organizaciona
struktura

3.

Procesi

4.

Tehnologije

Strategija

Strategija kompanije mora biti utemeljena u organizaciji. Kako bi kompanija postigla uspeh ona definiše strategiju tj. put kojim će stići do tog uspeha. Potrebno je definisati:

  • Zajedničku svrhu i viziju
  • Put kojim kompanija želi da postigne definisanu svrhu i viziju

Procesi

Procesi definišu kako unutar funkcionalni tako i međufunkcionalni način rada u okviru kompanije. Definisani su rolama i aktivnostima kao i mestima odlučivanja za sve poslovne tokove u okviru kompanije. Da bi kompanija postala agilna u pogledu svojih procesa potrebni su:

  • Standardizovani načini rada
  • Dobar protok informacija
  • Kontinuirano unapređenje procesa

Tehnologije

Proizvodi i usluge moraju biti na nivou konkurencije i zadovoljiti promenljive zahteve kupaca. Stoga, potrebno je da oni budu digitalizovani ili digitalno osposobljeni, što će zahtevati razvoj arhitekture, sistema, alata i prilagođavanje novim tehnologijama.

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura je struktura upravljanja koja definiše kako su podeljene odgovornosti za pojedine funkicje poslovanja. Kroz definisanje ove strukture kompanija definiše odgovornosti i upravljačke linije u okviru kompanije. Potrebno je definisati:

  • Jasnu strukturu
  • Jasne odgovornosti
  • Aktivno partnerstvo između zaposlenih i rukovodstva

Trendovi

Naši eksperti

Kroz partnerski pristup, zajedno sa menadžmentom, kreiramo uslove za angažovanije, produktivnije i humanije poslovanje u budućnosti. Verujemo da svaka organizacija poseduje neiskorišćeni potencijal koji možemo da otkrijemo i oslobodimo zajedničkim radom.

Nenad Tešić

Partner


Marko Marković

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Ljiljana Milić

Direktor


Marko Dadić

Menadžer


SVI EKSPERTI